Black Mamba Video Tx Bay Cover - V2

Interlocking cover piece for the V2 Black Mamba video transmitter bay.